Regulamin

1. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.poolse-smaken.nl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie poolse-smaken.nl, celu prawidłowego funkcjonowania serwisu.

2. Zakupy w Poolse-smaken.nl

2.1. Działalność
Www.poolse-smaken.nl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe www.poolse-smaken.nl.

2.2. Obszar działania
Usługi oferowane przez www.poolse-smaken.nl dostępne są na terytorium Holandii. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący
Z oferty www.poolse-smaken.nl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

2.4. Sprzedaż alkoholu

2.4.1 Poolse-smaken.nl zastrzega, iż zakupiony alkohol dostawca ma prawo wydać tylko osobom pełnoletnim i nie będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Dostawcy poolse-smaken.nl mają prawo poprosić osobę odbierającą zakupiony alkohol o okazanie dokumentu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zakupionego alkoholu przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca poolse-smaken.nl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu, a poolse-smaken.nl upoważniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.5 Ceny towarów
Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej poolse-smaken.nl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w euro.

2.6 Zamówienie
Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty poolse-smaken.nl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu poolse-smaken.nl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy.

2.7 Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie poolse-smaken.nl Poolse-smaken.nl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

3 Zamówienie klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej , produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.

3.2. Przyjęcie zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia
W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny poolse-smaken.nl Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

3.4. Prawo odstąpienia od umowy

3.4.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na firmowy numer telefonu.

3.4.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

3.4.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.4.4 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

3.4.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.5 Termin realizacji dostawy

3.5.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.5.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6 Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.6.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
przez dostawców Poolse-smaken.nl- wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym.

3.6.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Poolse-smaken.nl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.7 Odmowa realizacji zamówienia

3.7.1 Poolse-smaken.nl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.7.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).

3.7.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Poolse-smaken.nl za wymagające potwierdzenia.

3.7.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.7.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo w niedzielę lub święto)..

3.7.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

4 Sposoby płatności

Klient poolse-smaken.nl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1 za zakupy realizowane przez dostawców poolse-smaken.nl
-Płatność IDEAL
-Gotówka przy odbiorzeDostawa
-Płatność Karta Kredytową
-PAYPAL

5.1 Dostawca

5.1.1 Dostawca Poolse-smaken.nl

5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.

5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.1.3 W przypadku dostawy alkoholu dostawca może wydać zamówienie jedynie osobie pełnoletniej i nie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

5.2. Nieobecność Klienta
Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej. Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę Poolse-smaken.nl

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta Poolse-smaken.nl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca poolse-smaken.nl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15€.

6 Reklamacje i zwroty

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Poolse-smaken.nl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie. W przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Poolse-smaken.nl

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta Poolse-smaken.nl, drogą mailową na adres info@poolse-smaken.nl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. Poolse-smaken.nl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. Poolse-smaken.nl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. Poolse-smaken.nl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej poolse-smaken.nl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Poolse-smaken.nl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Poolse-smaken.nl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Poolse-smaken.nl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Poolse-smaken.nl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zmiana regulaminu
Poolse-smaken.nl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.poolse-smaken.nl

7.5. Badanie satysfakcji Klienta
Po dostarczeniu Towarów Klientowi, poolse-smaken.nl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione zbadać jego opinię o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie mu na wskazany adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

8. Poolse-smaken.nl zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do www.poolse-smaken.nl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów strony, są zastrzeżone.
8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Poolse-smaken.nl.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 6 miesięcy od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
Klientowi przysługuje prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu Poolse-smaken.nl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Poolse-smaken.nl co może
w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.
Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: info@poolse-smaken.nl
Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

Zamówienia na wypieki prosimy składać do 21:30, są one odbierane z piekarni o godzinie 9:00 i dostarczane do klientów w całej Holandii.

Twoje artykuły spożywcze dostarczone w pożądanym dniu i czasie. Sam zaplanuj dostawę blisko Twojego domu w Holandii.

Zrób zakupy bez wychodzenia z domu! Oszczędzaj czas i pieniądze. Pracujesz w Holandii, masz okazję zakupić zdrowe, polskie produkty.

Zamów polskie artykuły spożywcze online z dowozem w wybrane przez Ciebie miejse w Holandii. Gwarantujemy bezpieczne płatności i kontakt online 24h.

Poolse Smaken - sklep spożywczy w Holandii, dowozimy produkty na terenie: Tilburg, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Spijkenisse, Dordrecht, Gorinchem, Meerkerk, Nieuwe, Utrecht, Woerden, Gouda, Bodegraven, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Amsterdam, Noordwijk, Hellevoetsluis, Brielle, Naaldwijk, Numansdorp, Oosterhout, Breda, Zevenbergen i Roosendaal, poolse winkels nederland, poolse online winkel, polen prijzen levensmiddelen, poolse artikelen, polen online shop, polski market nl, polski market, polski sklep Rotterdam, polski market online nl, poolse winkel online, poolse supermarkt, online polish supermarket, online polish shop, online delivery, poolse producten, poolse snoepjes, polski sklep internetowy w Holandii, Polski sklep online NL, sklep polski online, polski sklep online Holandia, zakupy online Holandia, polskie produkty w Holandii, polskie produkty online.

© poolse-smaken.nl | website by: Click Active Internet en Media, marketing & communication: lukaszmajewski.com